airsave.vim | syui.ai

airsave.vimは、vimの自動保存をサポートするvim-pluginです。

Plug 'syui/airsave.vim'

.vimrclet g:air_auto_write = 1を書くと有効になります。

" 最小構成
aug vimrc_airsave_vim
  au!
  au TextChanged * w
aug END

" オートセーブを有効にする
let g:air_auto_write = 1
" 書き込みを表示する
let g:air_auto_write_nosilent = 1
" オートセーブを開始する
nm <Leader>s  <Plug>(AirAutoWriteStart)
" オートセーブを停止する
nm <Leader>ss <Plug>(AirAutoWriteStop)